List/Grid

Tag Archives: gợi ý

Sáu Gợi Ý Đàm Phán “Thắng-Thắng” Dành Cho Nhà Quản Lý

Sáu Gợi Ý Đàm Phán “Thắng-Thắng” Dành Cho Nhà Quản Lý

Là nhà quản lý, khả năng sử dụng các kỹ năng đàm phán thành công có thể làm nên điều khác biệt cho sự thành công trong đàm phán. Tương… Chi tiết »